Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT STICHTING EINDELOOS EILANDFESTIVAL

Voorstellingen op het Eindeloos Eiland Festival  (hierna: het Evenement) worden georganiseerd door Stichting Eindeloos Eiland Festival gevestigd in (4494 NA) Geersdijk, aan de Provincialeweg 1en ingeschreven onder KvK nummer 61667730 (hierna: EEF). EEF respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.eeffestivak.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). EEF draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1         In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege EEF en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

1.2         Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar EEF op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. EEF adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Artikel 2 Identiteit EEF

2.1         EEF respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. EEF draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

2.2         In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege EEF.

2.3         EEF is statutair gevestigd in (7731 WV) Geersdijk aan de Provincialeweg 1, 4494 NA Geersdijk. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 05085338. EEF is bereikbaar via het e-mailadres info@eeffestival.nl.

2.4         Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Artikel 3 Welke persoonsgegevens verzamelt EEF?

3.1         Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens EEF dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

3.2         Daarnaast kan EEF de persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (email)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van bezoekers verkrijgt in verband met bij EEF geplaatste bestellingen via de Website.

3.3         Ook kunnen door EEF surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

3.4         Om een ten behoeve van het evenement van EEF verkregen betaalinstrument, zoals een polsbandje of betaalpas waarmee tijdens het Evenement kan worden betaald voor consumpties, te kunnen laten registreren, zal de Bezoeker worden gevraagd een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de Bezoeker op een geregistreerd betaalinstrument werd gestort in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker terug te kunnen storten, zal de Bezoeker worden gevraagd om opgave van gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer van de Bezoeker en is inzage in een geldig legitimatiebewijs van de Bezoeker nodig.

3.5         Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door EEF of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1         EEF gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2         EEF kan daarbij persoonsgegevens gebruiken: a. ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon; b. om, indien de Bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van een bij EEF aangeschaft betaalinstrument, deze aan de Bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren; c. om (eventueel) resterend tegoed op een door de Bezoeker van EEF verkregen betaalinstrument in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen; d. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door EEF georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief; e. ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten; f. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

4.3         EEF of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan EEF gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie.

4.4         EEF kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

4.5         Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door EEF ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

4.6         De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Artikel 5 Surfgegevens en klikgedrag

5.1         Surfgegevens die EEF verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Artikel 6 Cookies en Google Analytics

6.1         EEF behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

6.2         EEF maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt.

6.3         Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. EEF heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Artikel 7 Sociale Netwerken

7.1         Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft EEF geen invloed.

7.2         De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Artikel 8 Beeld- en/of Geluidsopnamen

8.1         EEF of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van EEF en/of mediapartner(s), zonder dat EEF of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 9 Bewaartermijn

9.1         EEF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

Artikel 10 Inzage, correctie en verzet

10.1      De Bezoeker dient er voor te zorgen dat EEF over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen EEF via het e-mailadres info@eeffestival.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door EEF, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

10.2      Via het e-mailadres info@eeffestival.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

10.3      Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan EEF of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11 Delen en doorgifte van gegevens

11.1      EEF is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan EEF gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die EEF inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement.

11.2      EEF kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op EEF rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

11.3      Omdat EEF bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van EEF producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan EEF die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken.

Artikel 12 Beveiligen

12.1      EEF neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

12.2      Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door EEF verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@eeffestival.nl.

Artikel 13 Wijzigingen

13.1      EEF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal EEF de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

13.2      Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@eeffestival.nl